KATALOOG | FIRMAST | UUDISED | KOOSTÖÖ | LEPING | VÕLGLASED | KONTAKT
LEPING

OSTU-MÜÜGI LEPING NR: ........................

Käesolev Ostu-Müügi Leping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud ............................................................. 2007 a. OÜ Aterra Mööblifurnituurid (edaspidi nimetatud Müüja), registrikood 10937439, asukoht Härma 5-85, Tallinn, ........................ isikus, kes tegutseb põhikirja alusel ja ...................................................................... (edaspidi nimetatud Ostja), registrikood ..................................................., asukoht ............................................................. , ................................................ isikus, kes tegutseb volituse/põhikirja alusel.
Kes (edaspidi ühiselt nimetatud Pooled) on kokku leppinud alljärgnevas:


1. ÜLDSÄTTED
1.1
 Käesoleva Lepingu alusel Müüja müüb ja Ostja ostab Müüja poolt pakutud sortimendis kaupa.
1.2 Käesolevas Lepingus sätestatud arve-saateleht väljastatakse Ostjale igakordsel kauba üleandmisel.
1.3 OSTU-MÜÜGI LEPING sõlmitakse üheks aastaks alates lepingu allakirjutamise kuupäevast.
1.4 OSTU-MÜÜGI LEPINGU punktis 1.3 nimetatud tähtaeg pikeneb automaatselt igaks järgmiseks kuueks kuuks, kui üks pool pole kaks nädalat enne tähtaja lõppu teavitanud teist poolt soovist nimetatud tähtaega mitte pikendada.

2. LEPINGU OBJEKT
2.1 Lepingu Objektiks on Müüja poolt Ostja valikul arve-saatelehe alusel Ostjale väljastatud kaup, mis on Müüja poolt pakutavas sortimendis olevad mööblitarvikud, ehituskaubad ja teenused.

3. KAUBA ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE
3.1 Müüja annab kauba üle Ostjale vastavalt Poolte kokkuleppele. Kauba üleandmise all mõeldakse Müüja poolt kauba valduse üleandmist Ostjale tema poolt soovitud kohas. Kauba kättesaamist  tõendab Ostja volitatud esindaja oma allikirjaga arve-saatelehel.

4. ARVELDUSED
4.1 Ostja tasub saadud kauba eest arve-saatelehel näidatud tähtajaks ülekandega Müüja pangaarvele või sularahas Müüja kassasse.
4.2 Maksmise tähtaeg on 5 pangapäeva (7 nädalapäeva) arve-saatelehe kättesaamise päevast. Maksmise päevaks loetakse seda kuupäeva, millal raha laekub Müüja arveldusarvele või kassasse.
4.3 Ostja tasumata arvete kogusumma punktis 4.2 toodud maksetähtaja piires ei tohi ületada 400,00 (nelisada) EUR.
4.4 Kui Ostjal on tasumata arveid, mille maksetähtaeg on ületatud, siis pole Ostjal võimalik täiendavalt kaupa osta seni, kuni maksetähtaega ületanud arve viivised ja arve põhisumma on täielikult tasutud.
4.5 Kaup on OÜ Aterra Mööblifurnituurid omand kuni kauba eest on tasutud arve täissumma ja viivis maksetähtaega ületanud arvete puhul.
4.6 Müüjal on võlgnevuse sissenõudmiseks õigus pöörduda kolmandate isikute poole, kusjuures sissenõude kulud tasub Ostja.

5. OSTJA ESINDAJA VOLITUS
5.1 Käesoleva lepingu sõlmimisel on Ostja poolt oste sooritama volitatud järgmised isikud:

Nimi    Ametikoht    Isikut tõendava dok/nr Allkiri
1. .......................... ................... .................................. ...................
2. .......................... ................... .................................. ...................
3. .......................... ................... .................................. ...................

5.2 Volitatud isikute muutumisel on Ostja poolt käesolevale Lepingule allakirjutanud esindaja kohustatud Müüjale koheselt teatama. Uute isikute volitamisel peab Ostja saatma nende isikuandmed (nimi, ametikoht ja passi või juhiloa number) ja allkirjanäidised.
5.3 Müüjal on õigus Ostjat esindavalt isikult nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist.

6. POOLTE VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISEL
6.1 Lepinguliste kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise eest kannavad pooled varalist vastutust.
6.2 Käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega viivitamisel on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,08% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

7. VÄÄRAMATU JÕUD
7.1 Juhul, kui lepingulisi kohustusi ei ole Pooltel võimalik täita seoses loodusõnnetustega, tulekahjudega, sõjaliste operatsioonidega, blokaadidega, massiliste rahutustega, valitsuse poolt kehtestatud majanduslikke piirangute tõttu, peatub lepinguliste kohustuste täitmine eelpool fikseeritud sündmuste toimumise ajaks. Kui need sündmused kestavad üle kolme kuu, on Pooltel õigus lõpetada Leping (ka ühepoolselt) ning Lepingu Pooled ei vastuta sellest tulenevate varaliste kohustuste täitmise eest.

8. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE
8.1
 Käesolevat Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel. Muudatused jõustuvad pärast Lepingu Lisana vormistatud Lepingu muudatuse allakirjutamist mõlema Poole poolt või Poolte poolt määratud tähtajal.
8.2 Lepingu Pooltel on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ilma ette teatamata kui teine Pool rikub Lepingu tingimusi.
8.3 Mõlemal Poolel on õigus Leping lõpetada teatades sellest teisele Poolele ette vähemalt kaks kuud.
8.4 Lepingu lõpetamine ei välista Poolte võetud kohustuste täitmist, mis on seotud kauba eest maksmisega, mis on kätte saadud või kauba tarnimisega, mille eest on juba tasutud. Lepingu lõpetamisel säilib ka viivise maksmise nõudmise õigus.

9. SEADUSANDLUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1 Lepingu sõlmimisel, täitmisel, lõpetamisel ja kõigil muudel Lepingust tulenevatel juhtudel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata lahendab vaidluse Müüja asukohajärgne kohus.

10. LÕPPSÄTTED
10.1 Pooltel on keelatud käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste delegeerimine kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta.
10.2 Käesolev Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ning on tähtajatu.
10.3 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas originaaleksemplaris eesti keeles, millest üks jääb Müüjale ja teine Ostjale.

11. POOLTE REKVISIIDID

  Müüja:   Ostja:
Nimi OÜ ATERRA MÖÖBLIFURNITUURID ..................................................
Reg.nr. 10937439 ..................................................
Aadress:  
Härma 5-85,
13615 Tallinn
..................................................
Telefon: 53 46 80 77     ..................................................
Faks: 6 32 32 46     ..................................................
E-mail:  aterra.myyk@yahoo.com ..................................................
Pank:  SEB Pank  
..................................................
a/a: 10220036407010 ..................................................
Nimi:

..................................................

..................................................
Amet:

..................................................

..................................................
Pitsat:

..................................................

..................................................


 

AlignSoft - koduleht.net